Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web


EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU

Kanun Numarası : 3201
Kabul Tarihi : 4/6/1937
Yayımlandığı R.Gazede: Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317
Madde 1 - Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtasile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti kararile ordu kuvvetlerinden istifade eder.
Bu kanunun;
a) Polis Enstitüsünün yüksek öğrenimine ilişkin bütün hükümleri 28/11/1984 tarih ve 3087 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Memurların hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını ve özlük haklarını düzenliyen hükümleri 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 237 inci maddesinin 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı kanunla değişik (b) bendiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
c) 10/3/1983 tarih ve 2803 sayılı Kanuna aykırı hükümleri, anılan kanunun 25 inci maddesinin b/3. fıkrası gereğince Jandarma Teşkilatı için uygulanmaz.
a) Bu kanunda düzenlenen atama usulüne dair konularda, 23/4/1981 tarih ve 2451 sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.
b) Bu kanunda geçen Tetkik Başmemuru ve Tetkik memuru ibareleri 24/2/1954 tarih ve 6276 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile "sivil başmemur (Dedektif)" ve "sivil memur (Dedektif) olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
Madde 2 - Dahiliye Vekilinin riyaseti altında Büyük Erkanıharbiyenin bir mümessili ile Emniyet Umum Müdürü, Jandarma ve Gümrük ve Orman Umum Komutanları ve Vekaletçe seçilecek lüzumu kadar umumi müfettiş ve validen mürekkep bir emniyet komisyonu teşkil edilir. Bu Komisyon Ankara'da bulunan azaları ile her ay umumi müfettiş ve valilerin iştirakile de en az senede bir defa Dahiliye Vekilinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır ve memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerini tetkik ile istişari mütalaasını bildirir. Dahiliye Vekili lüzum gördüğü zamanlarda diğer alakalı vekaletlerden birer mümessil göndermesini talep edebilir. Komisyon raportörü Emniyet Umum Müdürüdür.
Madde 3 - (Değişik: 15/6/1938 - 3452/1 md.) Zabıta teşkilatı: Umumi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır. Umumi zabıta : Silahlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır. Hususi zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. Jandarma ve hususi zabıta teşkilatı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilatı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususi zabıta ile emniyet teşkilatının merkezde ve vilayetlerde yekdiğerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir.
Madde 4 - (Değişik: 28/12/1972 - 1649/1 md.) Polis, silahlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır. Emniyet Teşkilatında, fiili polis hizmetleri dışında kalan yazı, hesap, levazım, telli veya telsiz haberleşme, kriminal laboratuvar, trafik fenni muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmetler, emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tarafından ifa olunur. Her hizmet bölümü için gerekli görev ve çalışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğerine aktarılmada gözönünde bulundurulacak esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Madde 5 - Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.
Madde 6 - Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.
Emniyet Makamları:
Madde 7 - (Mülga: 26/8/1988 - KHK-341/4 md; Aynen kabul: 12/1/l989 - 3518/4 md.) Emniyet Teşkilatı Bölümleri (1)
Madde 8 - (Değişik: 15/6/1938 - 3452/2 md.) Polis: İdari, siyasi ve adli kısımlara ayrılır. (1) Ayrıca, Polis Çevik Kuvvetleri Kuruluşu İçin Ek 12. ve Ek l8 inci maddelere bakınız. Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tabi tutulurlar. Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet amiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilave edilen bu kadrolara tayin edilirler. Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir.
Madde 9 -
A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.
B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.
C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır. Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.
Madde 10 - Adli polis toplu olarak veya mıntakalara ihtiyaç nisbetinde tevzi edilmiş bir halde bulundurulur. Adli polis, adli tahkikat vazifeleri haricindeki hizmetlerde, mafevklerinin emrindedir.
Madde 11 - Mahalli vakalar hakkında malümat istemek ve teknik, muhasebe, levazım ve zat işlerine ait muameleleri idare etmek hususunda, Emniyet Umum Müdürlüğü vilayet emniyet teşkilatile ve vilayet emniyet müdürlüğü vilayet dahilindeki emniyet teşkilatiyle ve kaza emniyet amirliği de kaza dahilindeki emniyet teşkilatile re'sen muhabereye salahiyetlidir.
Madde 12 - Adli işlere mütaallik tahkikat; salahiyetli adli otoritelerin direktifleri altında ve kanunlarına tevfikan yalnız adli zabıtaya yaptırılır. Polis teşkilatı yapılmıyan yerlerde teşkilat yapılıncaya kadar adli polis vazifeleri diğer zabıta tarafından yapılır. İdari zabıta adli zabıtaya icabında veya Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi üzerine yardımla mükelleftir. İdari polis adli zabıta vazifesini tahrik eden herhangi bir hal karşısında kaldığı takdirde bir taraftan adli zabıta vazifesini ifa etmekle beraber, diğer taraftan adli zabıtayı haberdar eder ve adli zabıta gelince işi ona devreder. Adli zabıta vazifesini gerek aslen ve gerek yardım suretile gören zabıta memurları hakkında bu vazifeden mütevellit suçlardan dolayı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununa göre takibat yapılır. Rütbeler, Meslek Dereceleri ve Görev Unvanları (1)
Madde 13 - (Değişik 10/3/1993 - 3870/1 md.) Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları aşağıda gösterilmiştir.
        Meslek
Rütbeler    dereceleri  Görev Unvanları
------------  ----------  ---------------------------------------------------
Sınıf Üstü    Derece
Emniyet Müdürü  Üstü     Emniyet Genel Müdürü
Birinci Sınıf         Genel Müdür Yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanı
Emniyet Müdürü  1      Polis Akademisi Başkanı, Emniyet Müdürü APK
               Uzmanı
         2      Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet
               Müdürü, Polis Baş Müfettişi, Emniyet Müdürü Polis
               Akademisi Öğretim Görevlisi, Emniyet Müdürü APK
               Uzmanı, Polis Okulu Müdürü, Polis Koleji Müdürü,
               Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Cumhurbaşkanlığı
               Koruma Müdürü, TBMM Koruma Müdürü, Başbakanlık
               Koruma Müdürü, Moral Eğitim Merkezi Müdürü
İkinci Sınıf
Emniyet Müdürü  3      Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Okulu
               Öğretmeni ve kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü,
               İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Akademisi
               Bölüm Başkanı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri,
               Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Eğitim Merkezi
               Müdür Yardımcısı, Polis Koleji Müdür Yardımcısı,
               Polis Okulu Müdür Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı
               Koruma Müdür Yardımcısı, TBMM Koruma Müdür
               Yardımcısı, Başbakanlık Koruma Müdür Yardımcısı,
               Daire Başkan Yardımcısı
Üçüncü Sınıf
Emniyet Müdürü  4      Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk
               Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü
Dördüncü Sınıf
Emniyet Müdürü  5      Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk
               Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı
Emniyet Amiri  6      İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri,
               Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim
---------------------------
(1) Madde başlığı "Emniyet Teşkilatının Meslek Dereceleri" iken, 10/3/1993 tarih ve 3870 sayılı kanun ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
         Meslek
Rütbeler     dereceleri    Görev unvanları
------------   ---------------- --------------------------------------------
                  Amiri, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri,
                  Sınıflar Amiri
                                        
Başkomiser      7       Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup
                  Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri,
                  Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik
                  Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir
                  Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri
                                        
Komiser       8        Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro
                   Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar
                   Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik
                   İstasyonu Amir Yardımcısı
                                        
Komiser Yardımcısı  9        Grup Amiri, EKip Amiri, Tim Amiri, Büro
                   Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar
                   Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri
                                        
Polis Memuru    10        Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Kara-
                   kol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru,
                   Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz
                   Memuru, Memur
Madde 14 - (Mülga: 28/12/1972-1649/4 md.)
Madde 15 - Beşinci, altıncı yedinci ve sekizinci meslek derecelerine dahil emniyet teşkilatı mensuplarından yüksek mektep mezunu olanlar kaymakamlıklara muadildir. Bunlar arasında Siyasal Bilgiler Okulu veya lise muadil tahsil görmüş hukuk mezunları kaymakamlıklara ve aynı derecedeki kaymakamlar da emniyet müdürlüklerine naklen veya terfian tayin edilebilirler. Dördüncü ve daha yukarı meslek derecelerindeki emniyet teşkilatı memurlarından yüksek tahsil görmüş olanlar maaşlarının miktarına göre o maaşı alan Dahalive memurlukları derecelerine muadil memurluklara naklen veya terfian tayin olunabilirler (1) (1) Bu hükmün uygulanmasında Ek 1 inci maddeye bakınız. Merkez,taşra ve yurt dışı teşkilatı
Madde 16 -(Değişik: 26/8/1988 - KHK 34l/1 md;Değiştirilerek kabul:12/1/1989-3518/1 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğü,merkez,taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.
A) Merkez teşkilatı;
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, b) Hukuk Müşavirliği,
c) Daire Başkanlıklarından,
Meydana gelir. Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden,şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden meydana gelir.
B) Taşra teşkilatı;
İllerde il emniyet müdürlükleri,ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin diğer birimlerden oluşur. İçişleri Bakanlığının uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.
C) Yurt dışı teşkilatı;
İçişleri Bakanlığı,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Emniyet teşkilatı birimlerinin görev,yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Madde 17 - (Mülga : 26/8/1988 - KHK 341/4 md; Aynen kabul: 12/1/1989-3518/4 md.)
Madde 18 - (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)
Madde 19 - (Değişik: 16/6/1989 - KHK - 374/1 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 29/7/1993-KHK-490/1 md.) Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere, en az altı ay süreli mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis okulları açılır. Bu okullara, yapılacak sınavda başarılı olan en az lise ve/veya dengi okul mezunları alınır. Ancak terörle mücadelede görevlendirilmek amacıyla personel yetiştirmek üzere özel harekat polis okulları da açılabilir ve bu okullara, askerliğini komando olarak yapanlar terhis tarihlerinden itibaren onsekiz ay içinde müracaatları halinde, sınav şartı aranmaksızın, mülakatla doğrudan öğrenci olarak alınabilir. Bu öğrenciler 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yetiştirilir. (Ek: 17/10/1996 - 4199/44 md.) Bu okullardan en az biri trafik polisi yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimin yapılması için Karayolu Trafiği Polis Okulu olarak tahsis edilir. Öğrencilerin iaşe,ibate,sağlık ve diğer istihkakları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanır. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlar,Emniyet Teşkilatındaki münhal kadrolara polis memuru olarak atanırlar.Başarılı olamayanların okulla ilişiği kesilir,ancak,bunlardan yapılan masraflarla ilgili herhangi bir ücret talep edilmez. Polis okullarının kuruluş, çalışma,disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ve yapılacak sınavlarla diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir. Polis Akademisinde öğrenci yetiştirmek üzere;polislik mesleğinin gerektirdiği bilgi,disiplin ve bedeni kabiliyete haiz,Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre,Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı,lise seviyesinde parasız yatılı ve resmi üniformalı polis kolejleri açılır.
Madde 20 - Vilayetlerde bulundurulacak vilayet emniyet müdürlüklerinin ve kaza emniyet amirliklerinin ve bunların şubelerinde bulunacak memurların meslek derecelerini tayin etmek Dahiliye Vekaletine aittir. Vilayet kadrosundan muhtelif derecede memur tefrik edilerek Emniyet Umum Müdürlüğü daire ve şubelerinde kullanılabileceği gibi, merkez kadrosundaki muhtelif derecede memurlar dahi aynı surette vilayetlerde kullanılabilir.
Madde 21 - Emniyet Umum Müdürlüğü büro şefliklerinde ve İstanbul, Ankara ve birinci,ikinci sınıf emniyet müdürlüklerinin şube müdür muavinliklerinde birinci ve ikinci sınıf emniyet amirleri kullanılabilir.
Madde 22 - Lüzum görülen vilayetlerde munhasıran emniyet polis memurları ile ailelerinin sıhhat hallerile meşgul olmak üzere icabı kadar hekim istihdam olunur. Mesleğe kabul ve enstitü ve mekteplerde tahsil şartları
Madde 23 - (Mülga : 16/6/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul : 17/1/1990-3600/3md.)
Madde 24 - (Mülga : 16/6/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/3 md.)
Madde 25 - (Mülga : 16/6/1989 - KHK-374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/3 md.)
Madde 26 - (Değişik: 15/4/1959 - 7257/1 md.) Altıncı ve daha yukarıdaki meslek derecelerindeki memurların Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakülteleri mezunu olmaları şarttır.Ancak ihtisaslarından istifade edileceği Vekaletçe takdir edilen diğer yüksek mektep mezunları ve bu kanuna göre meslek dahilinde yüksek tahsil gördükleri kabul edilenler de bu derecelere tayin olunabilirler. Liseden veya Polis Kolejinden mezun başkomiserlerle ikinci sınıf emniyet amirlerinden terfi için muvafık sicil almak şartiyle Polis Enstitüsünün yüksek tahsil kısmını ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler emniyet teşkilatı kadroları dahilinde yüksek tahsil görmüş addolunurlar.Bunlar da altıncı meslek derecesiyle daha yukarı derecelerdeki memurluklara tayin olunabilirler.
Madde 27 - (Mülga : 28/11/1984 - 3087/38 md; Yeniden düzenleme: 26/8/1988-KHK 341/2 md; Değiştirilerek kabul: 12/1/l989 - 3518/2 md.) Emniyet Genel Müdürlüğü,ihtiyaç duyulan alanlarda eleman yetiştirmek üzere;
a) Yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarında; iaşe, ibate ve öğrenimle ilgili masrafları ile yönetmelikle belirlenecek harçlık ve diğer istihkakları Devletçe karşılanmak üzere öğrenci okutabilir.(Öğrenciler, mecburi hizmet hususunda 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu hükümlerine tabidirler.Öğrencilerin statüleri ile ilgili iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülür.)
b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının lisansüstü,master veya doktora programlarına öğrenci gönderebilir.
Madde 28 -33 - (Mülga 28/11/1984 - 3087/38 md.)
Madde 34 - (Mülga: 13/9/1943-4489/8 md.)
Madde 35 - Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarzlarını ve motörlü vasıtaları kullanma usullerini tatbikı bir şekilde öğrenmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajiyerler gönderilebilir.
Madde 36 - Vilayet emniyet müdürleri,vilayet ve kaza kadrolarında,Polis Enstitüsünün ilk kısmını veya Polis Mektebini muvaffakıyetle ikmal etmiş olan polislerden kadronun müsaadesi nisbetinde ve umumi vazifelere halel gelmiyecek şekilde kafi derecede memur ayırarak sivil polislikte istihdam edebilirler. Bu şekilde sivil polise ayrılan polisler,en aşağı altı ay ve en çok bir sene meslekte staj devresi geçirmiye mecburdurlar. Bu müddet içinde sivil sınıf için lazım olan vasıf ve şartları haiz olmadıkları anlaşılanlar, üniformalı sınıfa iade olunurlar. Kadro içinde orta mektep ve daha yukarı tahsil görmüş olanlar tercihan bu sınıfa tefrik olunurlar.
Madde 37 - Sivil staj müddeti içinde ehliyet ve kabiliyet göstererek asli sivil sınıfa nakledilen polisler,Polis Enstitüsünün orta tahsil kısmına ve sivil kursuna gönderilirler. Bu kısmı muvaffakiyetle bitirenler çıkış sırasına ve münhallere göre sivil komiser muavinliğine tayin olunurlar.
Madde 38 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde sivil sınıfta bulunan polis ve komiserler orta tahsil kısmı sivil kursuna tedricen gönderilirler.
Madde 39 - Orta tahsil kısmı ve sivil kursuna iştirak edip de muvaffakiyet gösteremiyen sivil memurlar,üniformalı sınıfa nakil ve iade olunurlar.
Madde 40 - Bu kanunun mer'iyeti tarihinde kadrolarda müstahdem olup da mektep ve meslek tahsillerini görmemiş bulunan polis ve komiserler kıdem sırası ile tedricen tahsile gönderilirler.
Madde 41 - Yukarıki maddede yazılı memurlardan tahsillerini muvaffakıyetle ikmal edemiyenler,derecelerile mesleğe iade olunurlar.
Madde 42 - (Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.;Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)
İntihap ve tayin usulleri
Madde 43 -
A) Birinci, ikinci ve üçüncü meslek derecelerindeki memurlar vekaletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,
B) Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci meslek derecelerindeki memurlar,Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı,Umum Müdürün inhası ve Vekilin tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdikile,
C) Dokuz, on ve on birinci meslek derecelerindeki memurlar Umum Müdürlük İntihap Encümeninin kararı ve Umum Müdürün inhası üzerine Vekilin tasvibi ile,
D) On ikinci meslek derecesindeki memurlar ve bu derecedeki stajiyerler,Emniyet Umum Müdürlüğünün veya mahalli emniyet müdür ve amirlerinin intihabı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün inhası üzerine Vekilin tasvibile tayin olunurlar.
Madde 44-46 - (Mülga:16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul:17/1/1990 -3600/3 md.)
Madde 47 - Emniyet müfettişliğine ve emniyet müfettiş muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) meslek haricinden herhangi bir zatın tayini caizdir. Bir senelik tecrübe neticesinde kifayetleri tahakkuk ederse bunlar memur hukukunu haiz olmak üzere asaleten emniyet müfettişlik ve muavinlik ve sivil memurluklara (Dedektif) tayin olunabilirler.
Madde 48-49 - (Mülga: 16/6/1989 - KHK - 374/3 md.; Aynen Kabul: 17/1/1990-3600/3 md.)
Madde 50 - (Mülga: 28/11/1984 - 3087/38 md.)
Madde 51 - 2270 numaralı kanun mucibince nahiye müdürlüklerinde istihdam edilen komiser muavini ve komiser ve başkomiserlerin maaşlarile teçhizat ve elbise bedelleri, Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden verilir.
Teftiş
Madde 52 - Teftiş heyeti reisi, emniyet polis başmüfettişi ve müfettişlerin mesai tarzlarını tesbit, rapor ve layihalarını ve tahkikat evrakını tetkik eder ve neticelerini Umum Müdüre bildirir ve bundan başka Umum Müdürün göstereceği işleri yapar.
Madde 53 - Emniyet polis müfettişleri, emniyet müdürlerile bu derecedeki emniyet müdür muavinlerinden ve Polis Enstitüsünün yüksek tahsil ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal eden emniyet amirlerinden tayin olunur. Bu tahsili ikmal etmiyen emniyet amirleri müfettişlik sınıfına nakil ve tayin olunabilirler.Ancak bunlar birinci sınıf emniyet polis müfettişliğinden yukarı terfi edemezler.
Madde 54 - Emniyet polis müfettişleri,emniyet ve polis teşkilatını sırf mesleki bakımdan teftiş ederler. Bu hususta Vekalet müfettişlerinin hukuk ve salahiyetini haizdirler.
Terfi
Madde 55 - (Değişik: 10/3/1993 - 3870/2 md.) Polis amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser,Emniyet Amiri, dördüncü sınıf Emniyet Müdürü, üçüncü sınıf Emniyet Müdürü, ikinci sınıf Emniyet Müdürü, birinci sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf üstü Emniyet Müdürü olup terfide esas kıdem ve liyakattır. İhtiyaç halinde meslekte fiilen 3 yılını dolduran, en az lise ve dengi okul mezunu polis memurlarından yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyanlardan, 6 aydan az olmamak üzere yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı kursunu başarı ile bitirenler Komiser Yardımcılığı kadrosuna atanırlar. Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne eleman yetiştirmek üzere okutulan burslular hariç en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar ile 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olan polis memurlarından en az 6 aylık Komiser Yardımcılığı kursunu başarı ile bitirmiş olanlar (A), diğer polis amirleri (B), grubunu oluştururlar. Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterildiği şekildedir.
                   Meslek
  Rütbeler             Dereceleri     (A)    (B)
  ------------------------------  -----------   --------  ---------
  Komiser Yardımcısı          9        4      5
  Komiser               8        4      6
  Başkomiser              7        3     Yaş Haddi
  Emniyet amiri            6        4
  4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü     5        3
  3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü     4        3
  2 nci Sınıf Emniyet Müdürü      3        3
  1 inci Sınıf Emniyet Müdürü     2        3
  1 inci Sınıf Emniyet Müdürü     1        Yaş Haddi
Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır. Meri mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık tezi, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler, görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir. Aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfini bir yıl geciktirir. Rütbelerde belirlenen zorunlu beklemeler sonunda bir üst rütbeye terfi edebilmek için, üst rütbede boş kadro bulunmak ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil almış olmak gerekir. (B) grubu polis amirlerinden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin bulundukları rütbedeki bekleme süreleri, yeni girecekleri amir grubunun bekleme süresi kadardır. Bunların yeni grupdaki bekleme süresine göre bulundukları rütbede fazla geçen süreleri, üst rütbede dikkate alınmaz. Rütbelere kıdem ve liyakata göre atama yapılır. Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek olanlar, sicil notlarının eşitliği halinde takdirnamesi fazla olanlar, takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise, sicil numarası daha küçük olanlar diğerine göre kıdemli sayılırlar. Kıdem sırası, personele Emniyet Genel Müdürlüğü'nce her yıl topluca duyrulur ve atamalar kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır. Rütbe terfi esasları, rütbe ve görev unvanı işaretleri ile üniformalara ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. (1)
1 - Bu fıkrada sözü edilen Kanun, 10.3.1993 tarih ve 3870 sayılı Kanun olup; 22.3.1993 tarih ve 21532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Meslekten çıkma ve çıkarılma ve mezuniyet
Madde 56 - Bulunduğu sınıf dahilinde iki muhtelif amirden iki terfi müddeti içinde iki fena sicil alanlar ve bir terfi müddeti içinde terfiin bir devre geciktirilmesi cezasına uğradığı halde hareketlerini ıslah ettiklerine dair iki muhtelif amirden sicil alamıyanlar ve her hangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha ziyade hapis ve mutlak surette ağır hapis cezasına mahküm olanlar sicillen tekaüde sevkedilirler. (Son fıkra Mülga: 8/6/1949-5434/135 md.)
Madde 57 - (Mülga: 8/6/1949-5434/135 md.)
Madde 58 - (Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.; Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)
Madde 59 - Her ne suretle olursa olsun istifa eden polis ve komiserlerden istifasının kabulü tarihinden itibaren üç sene içinde mesleğe dönmiyenler bir daha mesleğe alınmazlar. Üç sene zarfında tekrar polis veya komiserlik sınıflarına avdet edenler yine istifa ederlerse tekrar meslekte istihdamları caiz olamaz.
Madde 60 - İstifa etmeksizin veya istifasının kabul edildiği cevabını bir ay beklemeksizin vazifesini terkettiği için cezalandırılmış olanlar, tekrar emniyet teşkilatı hizmetine kabul edilmezler.
Madde 61 - Komiser ve polislere umumi hükümlere göre senelik mezuniyetlerinden başka haftada 24 saat izin verilir. Çok mühim haller müstesna olmak üzere bu mezuniyet kesilemez.
Madde 62 - İzinli memurlar memuriyetlerinin bulunduğu belediye hudutları dahilinde üniforma ile gezdikleri takdirde vazifede addolunurlar. Bu mıntaka haricinde mezun olan memurlar üniforma ile gezemezler.
Madde 63 - (Değişik: 26/8/1988-KHK 341/3 md; Aynen kabul: 12/1/1989 - 3518/3 md.) Sağlık nedeniyle izinli veya raporlu olan personel hakkında genel hükümler uygulanır. Ancak, her ne suretle olursa olsun atandıkları yerde kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlığı nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelenler, Bakanlıkta Genel İdare Hizmetleri sınıfından bir göreve atanırlar.
Madde 64 - Amirlerinden müsaade almaksızın mezuniyet müddetlerini 15 gün tecavüz ettiren emniyet polis memurları istifa etmiş addolunurlar.
İntihap Encümeni
Madde 65 - Merkezde intihap encümeni Emniyet Umum Müdürünün seçeceği bir muavinin reisliği altında daire reislerile hukuk işleri müdüründen ve zat işlerine bakan şube müdüründen terekküp eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda en kıdemli daire reisi riyaset eder. Bu encümenin kararları umum müdürün kabul ve tasvibi ve Vekaletin tasdikıle tamam olur.
Madde 66 - Dördüncü ve daha aşağı meslek derecesindeki memurların intihap işleri ve memurlara verilecek takdirname ile bilümum emniyet teşkilatı mensuplarına verilecek para mükafatının miktarını tayin etmek, İntihap Encümeninin vazifesi dahilindedir.
Madde 67 - Vilayetlerde intihap encümenleri, emniyet müdür veya muavinleri veya bunların yerine vazife görenlerin riyaseti altında şube müdür veya şeflerinden ve yahut bunların yerine vazife görenlerden teşkil olunur. Bu Encümenlerin vazifesi mesleğe girmek istiyenlerin evrakı üzerine kanuni vasıfları haiz olup olmadıklarını tetkik etmektir.
İnzibat komisyonları ve inzibati cezalar
Madde 68 - Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, emniyet polis memurlarına disiplin cezası tayininde, Vekalet inzıbat komisyonu yerindedir. Bu komisyon Umum Müdürlük muavinlerinden birinin reisliği altında ikinci daire reisi, zat ve hukuk işleri şube müdürleriyle Umum Müdürün intihap edeceği bir şube müdüründen teşekkül eder.(1)
Madde 69 - Teşkilatında emniyet müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde emniyet inzıbat komisyonu, emniyet müdür muavininin reisliği altında adli ve zat işlerile meşgul olan şube müdürlerinden terekküp eder.(1)
Madde 70 - Vilayetlerde ve Polis Enstitüsü ile polis mekteplerinde polis divanları bulunur. Vilayetlerde adli kısım reisinin, mekteplerde ve Polis Enstitülerinde,müdürden sonra gelen en büyük rütbeli ve kıdemli amirin reisliğinde kıdemli diğer iki amirden teşekkül eder ve bulunduğu mahallin ismini alır. Bu divanlara mahalli polis teşkilatı namına emniyet müdürünün tayin edeceği bir polis iştirak eder. Bu polisin de rey hakkı vardır.(1) (Ek: 15/6/1938-3452/5 md.): Kararlarda tesavii ara halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.
Madde 71 - Emniyet Umum Müdürlüğü İnzıbat Komisyonu, altıncı meslek derecesinden aşağı derecelerdeki emniyet polis memurları hakkında inzibati ceza vermek salahiyetini haizdir. Altıncı, beşinci ve dördüncü meslek derecelerinde olanlar hakkında inzibati ceza tayini Vekalet İnzibat Komisyonuna aittir. Bunlardan yukarı meslek derecesinde olanlar hakkında Memurin Kanunu hükümleri tatbik olunur.
Madde 72 - Teşkilatında Emniyet Müdürü derecesinde şube müdürü bulunan vilayetlerde komiserlerle bu derecedeki memurlara inzibati ceza tayini vilayet emniyet inzibat komisyonuna aittir.(2)
Madde 73 - Polisler hakkındaki inzibati cezalar, polis divanları tarafından verilir.(2) Divan teşkilatı mümkün olmayan yerlerde inzibati cezaları istilzam eden fiiller hakkındaki tahkikat evrakı, Emniyet Umum Müdürlüğünün göstereceği civar inzibat komisyonları veya divanlarına verilir.
Madde 74 - Emniyet Umum Müdürlüğü, lüzum ve zaruret halinde, her hangi bir tahkikat evrakını yakın diğer bir vilayet emniyet inzibat komisyonuna veya polis divanına tevdi edebilir.
Madde 75 - (Değişik: 15/6/1938 - 3452/6 md.) Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikile ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikile, Vilayet inzibat komisyonlarının meslekten ihraç kararlarından başka kararları valilerin tasdikile ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdikı ile, Vilayet polis divanlarının; meslekten ihraç cezalarından başka, kararları valilerin tasdikı ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdikı ile, Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis divanlarının, stajiyerler ile polisler hakkında meslekten ihraç cezalarından başka, kararları enstitü veya mekteb müdürlerinin tasdikı ile ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikı ile, tekemmül eder.(1)
Madde 76 - Vilayet emniyet inzıbat komisyonları ile polis divanlarının verecekleri terfiin bir devre geciktirilmesi, kıdem tenzili, meslekten ihraç kararlarına; kanuni müddet zarfında itiraz edildiği takdirde, bu kararlar ikinci derecede Emniyet Umum Müdürlüğü inzıbat komisyonunda tetkik edilerek karara raptedilir.
Madde 77 - (Değişik: 15/6/1938-3452/7 md.) Bu kanunun 13 üncü maddesinde tesbit edilen emniyet polis memurları haricinde kalan memur ve müstahdemler ile muamelat memurları inzibati suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilayetlerdeki inzibat komisyonlarına veya polis divanlarına sevk olunurlar.(2)
Madde 78 - İnzıbat komsiyonları ile polis divanlarının verdikleri ihtar, tevbih ve maaş kat'ı cezaları katidir. Diğer cezalar hakkındaki itiraz müddeti cezanın suçlu memura tebliği tarihinden itibaren 15 gündür.
Madde 79 - İnzıbat komisyonları tarafından verilecek bütün cezalar yazılı şekilde tebliğ edilir.
Madde 80 - Meslekten ihraç cezasını mucip bir hareketinden dolayı hizmetine nihayet verilmiş olan emniyet teşkilatı memurlarına bir daha meslekte hizmet verilmez. Şu kadar ki, bu fiilden dolayı haklarında adli takibat icra edilenler men'i muhakeme veya beraat kararı aldığı veyahut Şürayi Devletçe haklarındaki karar refedildiği takdirde sicillerinin müsaadesine göre tekrar meslekte istihdam edilebilirler.
Madde 81 - Bir memura isnat olunan fiil inzıbati cezayı müstelzim olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılmayı da istilzam eylediği ve inzibati ceza hakkında karar verilebilmesi için mevcut deliller kafi görülmeyerek mahkeme hükmüne intizar zarureti bulunduğu kanaati hasıl edildiği takdirde inzıbati cezanın tatbikı, mahkeme kararı neticesine talik olunur.
Madde 82 - (Değişik: 19/2/1980-2261/2 md.)
Emniyet örgütü mensuplarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:
A) Uyarma: Memura, görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazıyla bildirmektir.
B) Kınama: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir.
C) Aylık kesme: Memurun 15 günlüğe kadar aylığının kesilmesidir.
Ç) Kısa süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 4, 6 ve 10 ay için durdurulmasıdır.
D) Uzun süreli durdurma: Memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 12, 16,20 veya 24 ay durdurulmasıdır.
E) Meslekten çıkarma: Memurun, Emniyet örgütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.
F) Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen yetkili disiplin kurulunca uygulanır.
Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları,ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler. Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem ya da durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece daha ağır ceza uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında bir derece ağır ceza verilir. Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.
Madde 83 - Gerek inzibat komisyonları tarafından ve gerek salahiyet dairesinde re'sen verilecek inzibat cezalarını icap ettiren fiil ve hareketlerin ne olduğunu ve cezaların derece ve miktarı, polis mesleğinin haiz olduğu hususiyet ve ehemmiyet gözetilerek tanzim edilecek nizamnamede tayin olunur. Memuriyette ihraç cezası müstesnadır.
Madde 84 - İnzibat cezasını re'sen vermek hususundaki salahiyet derecesi aşağıda gösterilmiştir.(1):
1) Dahiliye Vekili:Emniyet müdürü ve muadili derecede olan bütün emniyet teşkilatı mensuplarına, ihtar, tevbih, maaş kat'ı cezası,
2) Vilayetler İdaresi Kanununda valilere verilen salahiyet baki kalmak şartile valiler ve Emniyet Umum Müdürü: Baş komiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, 10 günlüğe kadar maaş kat'ı cezası,
3) Kaymakamlar ve emniyet müdürleri ve polis mektep ve Enstitüsü müdürleri: Başkomiser, muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar, tevbih, üç günlüğe kadar maaş kat'ı cezası.
4) Emniyet amirleri ve komiserler: Re'sen vazife gördükleri yerlerde olmak şartiyle, polisler ve muadili ve daha aşağı derecede olan emniyet teşkilatı mensuplarına ihtar ve tevbih cezaları. Bu cezalar katidir. Bir sene içinde tekerrür etmedikçe sicile geçirilmez.
Emniyet teşkilatı memurlarının sicilleri
Madde 85 - (Değişik: 19/2/1980-2261/2 md.) Emniyet örgütü mensupları için sicil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerekleri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kaymakamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensupları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek sicil raporu düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kaymakamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas alınır.
Para mükafatı
Madde 86 - (Değişik: 19/2/1980-2261/2 md.) Emniyet örgütü mensupları, 1475 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden başka aşağıdaki durumlarda:
A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar; (1) Bu hükmün uygulanmasında ek 9 uncu maddeye bakınız.
B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fillen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar, para verilerek ödüllendirilir.
C) (Mülga: 3/11/1980-2330/11-d md.) Bu madde hükmü geriye yürür.
Melbusat ve teçhizat ve tedavi
Madde 87 - Emniyet teşkilatının kara, deniz ve hava hizmet ve nakil vasıtaları bedellerile bunların bilümum sarfiyatı ve mütehassıs ve müstahdemlerinin ücretleri ve muhabere, tenvir, teshin, fenni vasıtalar, mefruşat, kırtasiye, polis memur ve komiserlik derecelerine dahil olanların ve ayrıca Polis Kıyafet Nizamnamesile kendilerine elbise ve teçhizat verilmesi kabul edilen emniyet teşkilatı mensuplarının melbusat ve hayvan yem bedelleri, hastalananların ilaç ve tedavi masrafları, kullanılacak polis köpek ve muhabere kuşları mübayaa ve tedavi ve iaşe ve diğer canlı ve cansız vasıtaların masrafları umumiyetle Devlet tarafından verilir.
Madde 88 - Polis ve komiserlerinden kanuni evsafta hayvan tedarik edenler ihtiyaç halinde atlı polis sınıfına nakledilirler. Bunların hayvan yem bedelleri Devletçe temin olunur.
Madde 89 - Hastalanan emniyet teşkilatı mensuplarından ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunanların ilaç masrafları Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesindetesviye olunur. Hastaneye sevkile tedavilerine lüzum gösterilenler Devlet hastanelerile hususi idarelere ve belediyelere ait hastanelere yatırılır ve meccanen tedavi olunurlar. Staj maksadile yabancı memleketlere gönderilenlerin ve orada hastalananların tedavi ücretleri Devletçe verilir.
Madde 90 - (Değişik: 20/1/1960-7410/1 md.) Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlı ve varidatı, Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dahil maaşlı ve ücretli memurlardan, Sandığa ortak olanlar tarafından temin edilmek üzere bir (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) kurulur. Bu Sandık hükmi şahsiyeti haiz olup ortaklarının hizmet esnasında ve emekliliklerinde, nizamnamesinde tesbit edilen hususlarla birlikte, Sandık idare binaları, talebe yurtları, dinlenme kampları ve ortakların mesken ihtiyaçlarını karşılamak üzere gayrimenkullere tasarruf edebilir. Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. Evvelce kurulmuş olan Polis Bakım ve Yardım Sandığı işbu 90 ıncı madde hükümlerine tabidir.
Müteferrik hükümler
Madde 91 - Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerliğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir.
Madde 92 - (Mülga:16/6/1989-KHK-374/3 md.; Aynen Kabul:17/1/1990-3600/3 md.)
Madde 93 - Bu kanunun tatbik şekilleri hakkında nizamnameler yapılır.
Madde 94 - 2049, 2050, 2352 sayılı kanunlar ve Polis Nizamnamesi ile 2531 sayılı kanunun emniyet ve polis teşkilatı hakkındaki hükümleri mülgadır.
Madde 95 - Emniyet teşkilatı kadroları bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. İcabında bu kadroda yazılı memuriyetlerden birinde daha küçük bir memurun istihdamı caizdir. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 sayılı kanunun müsait olduğu derecede maaş verilir.(1)
Madde 96 - Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde kullanabilir.

Sonraki Sayfa
3201
Ana sayfa